Nový návštěvní řád

Dovolujeme si tímto všechny příznivce našeho FK Mohelnice informovat, že dne 4. dubna Výkonný výbor našeho klubu na svém pravidelném jednání schválil nový Návštěvní řád Městského stadionu v Mohelnici, který se tímto stává závazným nejen pro návštěvníky, ale i členy vedení klubu, členy realizačních týmů, pořadatele a také hráče našeho klubu. Prosíme Vás proto, z důvodu zabránění případným nedorozuměním, o věnování pozornosti jeho obsahu a k jeho plnému respektování.

Jak vyplývá z obsahu nového Návštěvního řádu, nemá být nástrojem omezování návštěvníků domácích zápasů týmů našeho FK Mohelnice, ale naopak zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany zdraví a dalších práv návštěvníků, majetku na stadionu a plnění povinností, které pro náš klub vyplývají jednak z právního řádu České republiky, tj. zejména z občanského zákoníku, trestního zákoníku, přestupkového a protikuřáckého zákona, a jednak z předpisů Fotbalové asociace České republiky.

Návštěvní řád je z hlediska svého obsahu pro fanoušky významný zejména tím, že již v průběhu sobotního domácího zápasu s týmem SK Spartak Hulín bude dovoleno kouření v pouze k tomu výhradně určených venkovních prostorech mimo hlavní tribunu, stanoven zákaz odhazování nedopalků mimo přistavené popelníky a stanoven zákaz státní fanoušků v prostorech pod hlavní tribunou a kolem hlavní travnaté plochy. Výjimkou jsou vozíčkáři a jejich doprovod, kteří budou mít vyhrazený prostor ke stání pod hlavní tribunou mezi oběma střídačkami. Důvody k tomuto řešení jsou následující:

 • Pro návštěvníky je vybudována dostatečná kapacita na hlavní tribuně s blízkostí rekonstruovaného sociálního zařízení a občerstvení.
 • Dochází k ničení reklam a ničení hrací plochy pro přípravky.
 • Návštěvníci zanechávají na druhé straně odpadky, nedopalky a chodí močit tam, kde to není dovoleno.
 • Byli jsme opakovaně a důrazně upozorněni delegáty zápasů, že rozcvičující se hráči a náhradníci nesmí přijít do styku s diváky.

Znění nového Návštěvního řádu bude natrvalo zveřejněno nejenom prostřednictvím našeho webu, ale také natrvalo zveřejněno u hlavního vchodu na Městský stadion v Mohelnici.

Jménem členů Výkonného výboru FK Mohelnice informace poskytli Jiří Rousek st. a David Crha

 

Znění nového Návštěvního řádu zde:

Návštěvní řád fotbalového stadionu v Mohelnici

 • 1 Obecná ustanovení
 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená pro fotbalový stadion v Mohelnici se sídlem na ul. 1. máje 14, 789 85 Mohelnice, jehož vlastníkem a provozovatelem je město Mohelnice, který má v pronájmu a na kterém hraje svá domácí mistrovská utkání FK Mohelnice, z. s.. Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu stadionu a používajících jeho zařízení.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních, podmínek průběhu všech akcí, které se na stadionu konají. Cílem návštěvního řádu je i zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na tomto stadionu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.
 • 2 Účelové určení fotbalového stadionu v Mohelnici
 1. Stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho provozovatel.
 2. Veřejnost může do areálu stadionu vstupovat pouze se souhlasem jeho provozovatele a FK Mohelnice, pouze v čase domácích mistrovských či přátelských utkání nebo v čase stanoveném jiným rozhodnutím vlastníka nebo nájemce stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 3. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které stadion využívají pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s městem Mohelnice nebo s FK Mohelnice, jakožto i pro hosty těchto osob.
 4. Kromě provozovatele a nájemce stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.
 • 3 Pobyt v areálu stadionu
 1. V areálu stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu vyveden. Při opuštění areálu ztrácí vstupenka svoji platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 2. Areál stadionu je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí dvou hodin následujících po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo na hlavní tribuně fotbalového stadionu či další prostory areálu fotbalového stadionu k tomu určené provozovatelem. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném provozovateli pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Policie ČR zaujmout jiná místa. To platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeny z prostoru areálu.
 • 4 Vstupní kontrola
 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i Policie ČR jsou oprávněny prohlédnout, a to i při  použití technických prostředků, osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných  nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověření provozovatele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech provozovatel.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích či zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při porušení tohoto návštěvního řádu legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval pro vyvození následků plynoucích z porušení tohoto návštěvního řádu.
 • 5 Chování v areálu
 1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která ve areálu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i  Policie ČR, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.
 • 6  Zákazy
  Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
  a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
  b) palné zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové, bodací či jiné chladné zbraně,
  c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
  d) láhve, poháry, kalichy, džbány, plechovky, konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
  f) pyrotechnické předměty, např. rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní včetně odpalovacích zařízení,
  g) mechanicky poháněné nástroje způsobující nadměrný hluk,
  h) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
  i) zvířata, mimo vodících psů označených na postroji nápisem „Vodicí pes,“
  j) laserová ukazovátka,
  k) kufry, velké tašky, batohy.
  Dále je návštěvníkům zakázáno:
  a) vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
  b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
  c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky zpřístupněny (umělá tráva, travnatá hrací plocha, vnitřní prostory fotbalového stadionu, prostory pod hlavní tribunou fotbalového stadionu, místnosti funkcionářů),
  d) stát v oblastech, které nejsou pro návštěvníky zpřístupněny (umělá tráva, prostory kolem travnaté hrací plochy, prostory pod hlavní tribunou fotbalového stadionu),
  e) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
  f) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
  g) kouřit mimo k tomuto účelu vyhrazené venkovní prostory a odhazovat nedopalky mimo odpadkové koše,
  h) ničit zařízení a vybavení areálu,
  i) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FK Mohelnice,
  j) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
  k) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním odpadků,
  l) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
  m) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
  Provozovatel areálu je oprávněn podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena. Provozovatel nebo nájemce je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu.
 • 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FK Mohelnice.

 • 8 Práva pořadatele a dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FK Mohelnice ve funkci hlavního pořadatele a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR.

 • 9 Odpovědnost za škody
 1. Vstup do areálu a jeho užívání uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
 2. Provozovatel a nájemce areálu odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 3. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit provozovateli a nájemci areálu.
 • 10 Jednání proti předpisům
 1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z areálu a postihnuty zákazem vstupu do areálu. To platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření  ze spáchání trestného činu nebo jiného přestupku, bude učiněno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli nebo pořadateli dané akce.
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.
 • 11 Účinnost

Tento Návštěvní řád je účinný od 4. 4. 2016.

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *